Home » Stočarstvo » Premije za brojlere

Premije za brojlere

Podsticaji u poljoprivredi Republike Srpske

Podsticaj

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske postavilo je svoju web stranicu – www.vladars.net/Ministarstvo poljoprivrede… Prednacrt Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u 2013. godini. Kompletan tekst Prednacrta Pravilnika može se pogledati na navedenoj web starnici pod “Podzakonski akti u pripremi”. Ovom prilikom objavljujemo član 9. Pravilnika, koji se odnosi na ostvarivanje prava na premiju za brojlere.

(1)   Pravo na premiju za brojlere imaju korisnici koji utove i prodaju minimalno 5.000 kljunova brojlera u turnusu minimalne prosječne izlazne težine 1,7 kg po brojleru u vlastitom ili zakupljenom objektu, na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji, uz koji prilažu:

a)     račun za nabavljene jednodnevne piliće ili izjavu odgovornog lica o porijeklu jednodnevnih pilića i uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja za jednodnevne piliće,

b)    račun ili otkupni blok (list) o prodaji brojlera i uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja za brojlere,

v)subjekti koji imaju vlastitu proizvodnju brojlera i preradu mesa, odnosno izlaz robe iz jedne u drugu proizvodnju podnose izjavu da su brojleri utovljeni na sopstvenoj farmi i knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju preuzetih količina brojlera u preradu,

g)evidenciju uginuća tokom uzgoja ovjerenu od podnosioca zahtjeva i

d)obračun premije sačinjen na Obrascu 8. iz Priloga ovog pravilnika.

(2) Korisnici koji vrše uslužni tov brojlera za organizatora proizvodnje i koji utove i isporuče minimalno  12.000 kljunova brojlera u toku godine, pravo na premiju ostvaruju na osnovu zahtjeva, uz koji prilažu:

a) ugovor o uslužnom tovu brojlera sa organizatorom tova,

b) otpremnice koje prate isporuku jednodnevnih pilića i uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja za jednodnevne piliće,

v) evidenciju uginuća tokom uzgoja ovjerenu od tovljača,

g) uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja za brojlere,

d) obračun tova ovjeren od organizatora,

đ) izvod iz banke kao dokaz o plaćanju uslužnog tova i

e) obračun premije sačinjen na Obrascu 8. iz Priloga ovog pravilnika.

(3) Premija za proizvodnju tovnog materijala utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, za svaku proizvodnju, a u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava, na bazi odobrenih jedinica mjere (kljunova, kilograma), koji ispunjavaju uslove u skladu sa ovim pravilnikom, utvrđene težine cijene i koeficijenta obrta, i ne može iznositi više od 15% od prosječne tržišne cijene po kljunu ili kilogramu i isplaćuje se u narednoj godini.

(4) Maksimalni iznos podsticajnih sredstava koji korisnik premije može da ostvari za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 100.000 KM

(5) Zahtjev za isplatu premije za proizvodnju iz stava 1. i 2. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana isporuke.

(6) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 15. decembra tekuće godine.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*