Home » Aktuelnosti » Mikrobiološki kriteriji za hranu

Mikrobiološki kriteriji za hranu

Izuzetno korisna knjiga

Zoran Đerić

Koliko su naši proizvođači hrane upoznati sa Pravilnikom o mikrobiološkim kriterijima za hranu? U pitanju je propis koji ima za cilj da obezbijedi određen stepen garancije da je hrana sigurna i odgovarajućeg kvaliteta u roku upotrebe, naravno, ukoliko se sa njom postupa na propisan način.

Da bi se obezbijedila kompletna materija kojom se obezbjeđuje koncenzus standarda za prehrambenu industriju pobrinuo se mr sci Zoran Đerić, specijalista higijene i tehnologije namirnica, zamjenik direktora Agencije za bezbijednost hrane Bosne i Hercegovine. On je kompletirao više stručnih radova i objavio knjigu pod naslovom „Mikrobiologija hrane u svjetlu novog zakonskog propisa” koja je edukativnog karaktera i namijenjena je svima zaintersovanim – subjekatima u poslovanju s hranom, laboratorijama, analitičarima, inspecijskim organima, studentima, ali i – potrošačima. Kroz nekoliko tematskih cjelina autor je sa saradnicima dao razloge donošenja zakonodavnih okvira, pojašnjavajući ih i obrazlažući sa ciljem lakšeg razumijevanja i primjene samog propisa.

– Standardi koji su ugrađeni u sve propise koji se odnose na proizvodnju i preradu prehrambenih proizvoda predstavljaju osnov za osiguranje zaštite interesa potrošača i visok nivo zaštite zdravlja svih stanonika Bosne i Hercegovine. Posebno valja naglasiti da bez primjene ovog propisa nema izvoza u Evropsku uniju niti u zemlje okruženja koje su već prihvatile ove standarde i ugradile ih u svoja nacionalna zakonodavstva – rekao nam je mr Zoran Đerić.

U knjizi su se u fokusu našla mnoga interesantna pitanja vezana za konrolu hrane: mikrobilogija hrane u svjetlu novog zakonskog propisa, novi mikrobiološki kriterij za hranu, sigurnost hrane sa aspekta novih mikrobioloških kriterija za hranu, novi mikrobiološki kriteriji za određenu grupu hrane, interpretacija rezultata mikrobioloških kriterija za hranu, dodatna ispitivanja hrane, studiju roka upotrebljiosti hrane, mikrobiološki kriteriji u službenim kontrolama i inspekcijskom nadzoru hrane, te Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu i Vodič – Smjernice za mikrobiološke kriterije za hranu.

Recenzenti su prof. dr Sonja Bijeljac, redovni profesor Poljoprivredno – prehrambenog fakulteta u Sarajevu i doc. dr Sejad Mačkić sa Poljoprivrednog fakulteta u Mostaru. Oni u recenziji naglašavaju:

– Mikrobiološki kriteriji za hranu imaju za cilj da daju određen stepen garancije da je hrana sigurna i odgovarajućeg kvaliteta u roku upotrebe, ukoliko se s njom postupa na propisan način. Pravionik o mikrobiološkim kriterijima za hranu je jedan od mehanizama za ostvarivanje sigurnosti hrane, a kao i drugi propisi o hrani ima jedan ili više opštih ciljeva visokog stepena zaštite života i zdravlja ljudi i mjere koje se primjenjuju u skladu sa ovim propisom zasnivaju se na procjeni rizika.

Od velike je koristi da je pripremljena i objavljena jedna knjiga ovakvog sadržaja. Na jednom mjestu, između korica, našla kompletna materija vezana za sigurnost hrane.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*