Home » Lov » Kadrovi u lovstvu

Kadrovi u lovstvu

Iz Zakona o lovstvu

Poštovati zakon

Član 66.
Korisnik lovišta obavezan je da svoju djelatnost obavlja i unapređuje uz primjenu savremenih dostignuća lovačke struke i nauke, etičkog ponašanja i kadrovskog unapređivanja u oblasti lovstva.

Član 67.
Korisnik lovišta obavezan je da informiše javnost o potrebi i značaju zakonske zaštite i unapređivanja lovnih resursa, kao i njihovog održivog korišćenja i trajnog poboljšanja.

Član 68.
(1) Korisnik lovišta dužan je da obezbijedi i organizuje službu čuvanja lovišta (u daljem tekstu: lovočuvarsku službu).
(2) Korisnik lovišta dužan je da angažuje stručno lice za poslove lovstva, koje je ovlašćeno i odgovorno za proljetno prebrojavanje divljači, prirast i planiranje odstrela divljači u lovištu.
(3) Stručno lice iz stava 2. ovog člana treba da ima najmanje četvrti stepen stručne spreme, šumarske, poljoprivredne ili veterinarske struke.

Član 69.
(1) Lica koja su kroz školovanje izučavala i položila predmet lovstvo, oslobođena su polaganja lovačkog ispita.
(2) Lovački ispit polaže se pred stručnom komisijom od najmanje tri člana, koju formira Lovački savez, uz saglasnost Ministarstva.
(3) Ministar donosi pravilnik kojim propisuje program, način i uslove polaganja lovačkog ispita, po pribavljenom mišljenju Lovačkog saveza.

Član 70.
(1) Lovočuvarsku službu vrše lovočuvari, kao službena lica, koja su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme kod korisnika lovišta.
(2) Lovočuvar treba da ima najmanje treći stepen stručnog obrazovanja iz šumarske, poljoprivredne ili druge struke gdje se izučava predmet lovstvo, odnosno lovna privreda.
(3) Lovočuvar obavlja posao u službenoj opremi, u koju spada: odjeća, obuća, ruksak, oružje, higijensko-tehnička i druga zaštitna sredstva, službena legitimacija, službena knjiga koju sa sobom nosi i ažurno vodi, a koja je registrovana i arhivirana kod korisnika lovišta.
(4) Legitimaciju i službenu knjigu lovočuvaru izdaje korisnik lovišta.
(5) Ministar donosi pravilnik kojim propisuje službenu opremu, službenu legitimaciju i službenu knjigu lovočuvara.

Član 71.
(1) Lovočuvar je ovlašćen da:
a) od lica zatečenog sa sredstvima za lov ili lovačkim psima u lovištu zahtijeva da pokaže lične isprave kojima se utvrđuje njegov identitet, dozvolu za lov i oružani list,
b) izvrši pregled vozila za koje postoji osnovana sumnja da prevozi ulovljenu divljač i njene dijelove, kao i da vrši druge kontrole radi pronalaženja sredstava kojima je izvršen prekršaj ili krivično djelo nezakonitog lova,
v) zahtijeva lične isprave od lica zatečenog u vršenju prekršaja ili krivičnog djela nezakonitog lova i od lica za koje postoji osnovana sumnja da je izvršilo prekršaj ili krivično djelo,
g) pregleda ulov i sredstva za lov kao i da utvrdi da li je lov obavljen u skladu sa propisima,
d) privremeno oduzme ulov, sredstva za lov kao i vozila i druge predmete, ako postoji osnovana sumnja da su upotrijebljeni ili bili namjenjeni za izvršenje krivičnog djela ili prekršaja koji se odnosi na lov ili da su nastali ili pribavljeni izvršenjem takvog krivičnog djela ili prekršaja i
đ) preduzima druge mjere i radnje za koje je zakonom i drugim propisima ovlašćen.
(2) U sluajevima iz stava 1. ovog člana, lice koje je zatečeno sa sredstvima za lov u lovištu dužno je da omogući pregled ulova, sredstava za lov, pregled vozila i drugih sredstava za prevoz i prenošenje stvari.
(3) Čuvar lovišta dužan je da licu od kojeg je oduzet ulov, psi, sredstva za lov i drugi predmeti izda potvrdu o oduzetoj imovini.

Član 72.
Zahtjev za pokretanje prekršajnog, odnosno sudskog postupka za bespravan lov, pričinjenu štetu na divljači i lovištu, podnosi korisnik lovišta na osnovu zabilješke u službenoj knjizi, izvještaja, odnosno prijave lovočuvara.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*