Home » Povrtarstvo » Berba kasnog kupusa

Berba kasnog kupusa

Pažljivo sa đubrenjem

Kupus se bere sukcesivno u punoj tehnološkoj zrelosti. Vrijeme trajanja tehnološke zrelosti kupusa zavisi, između ostalog, i od spoljašnih temperaturnih uslova. Ljeti taj period traje kraće, a sa jeseni relativno duže. Razvoj glavice ranih sorti brže se završi iako se berba ne obavi u pravo vrijeme, glavice usled prezrelosti brzo pucaju. Glavice naprsnu zbog pritiska listova koji u unutrašnjosti naknadno rastu. Glavice kasnih sorti teže pucaju jer u njihovoj gradnji učestvuje više listova, od kojih su spoljašnji grublji zbog većeg sadržaja sirovih vlakana koji otežavaju kidanje listova.

Berba kasnih sorti kupusa je obično poslije druge dekade oktobra i u novembru. Najčešće se obavljaju jedna do dvije berbe, ali se mora voditi računa o tome da posljednja bude prije nego što temperatura padne ispod -5 stepeni. Na temperaturi -4 -5 stepeni kupus može biti samo privremeno jer glavice izmrzavaju poslije dužeg vremena. Kupus se bere na suvom zemljištu, a ako je vlažno treba sačekati nekoliko dana dok se zemljište ne procijedi.

Kupus se bere ručno odsjecanjem glavica. Težina glavice zavisi od njene zbijenosti, odnosno čvrstine, koja se određuje subjektivno. Sama zbijenost glavice kupusa zavisi od odnosa azota, fosfora i kalijuma u zemljištu koji se reguliše đubrenjem.Pretjerano đubrenje azotom, bet odgovarajuće količine fosfora i kalijuma, dovodi do formiranja velikih i rastresitih glavica male težine i lošeg kvaliteta. Čvrstoća glavice, a samim tim i težina se povećava korišćenjem kalijumovih đubriva.

Kao tržišne glavice smatraju se sve zdrave, normalno zavijene, težine kasnih sorti 1,5-3 kg i više.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*