Home » Lov » Šuma – ekološki činilac

Šuma – ekološki činilac

Piše: Prof dr Milun Krstić

Čuvajmo šume

Poznato je da je intenzivnom industrijalizacijom prirodna (životna) sredina ugrožena kontaminacijom raznim polutantima u vidu aerozagađenja gasovitim agensima, mineralnom prašinom, teškim metalima, čađi, dimom i dr. Čovek je stekao moć da preobrazi svoju okolinu i postao parametar sa čijim se potrebama sve upoređuje. Čovečanstvo je na izvestan način postiglo destruktivnu produktivnost, jer je visokorazvijena tehnologija istovremeno i najveći „proizvođač zagađivanja“. Ako je to cena koju čovčanstvo plaća tehnološkom razvoju, zaštita životne sredine se ne može smatrati nikakvim činom dobročinstva prema prirodi već odrazom nužnosti. U ovakvim uslovima nezamenjiva je uloga multifunkcionalnog ekosistema kao što je šuma, kao stabilizirajućeg faktora ravnoteže između tendencije povećanja degradacije životne sredine, mogućnosti popravke takvog stanja i obezbeđivanja normalnog funkcionisanja biosfere. Potreba za multifunkcionalnim korišćenjem šuma je sve izraženije i zbog toga će u budućnosti sve manje površina pod šumom imati prioritetnu funkciju proizvodnje drveta, dok će sve više dobijati na značaju tzv. opštekorisne funkcije: zaštitno-regulatorne, sanitarno-higijenske, rekreativno-zdravstveno-turističke i druge.

Klimatski činioci spadaju u uslove sredine od kojih u izvesnim granicama zavisi pojava i opstanak šuma i ostalih biljnih formacija na određenom području i njihov raspored. Bez obzira na činjenicu da rasprostranjenje biljnog sveta uopšte, a samim tim i šume, ne zavisi isključivo od jedne grupe ekoloških faktora, klimatski faktori imaju najznačajniju ulogu, jer su se šume određenih vrsta, kojima klimatski uslovi tih krajeva odgovaraju, prilagodile (aklimatizovale) na klimatske uslove tog područja. Klimatski činioci se pojavljuju u životu šume i kao posredni činioci. Učestvuju u pedogenetskim procesima – na stvaranju posebnih tipova šumskih zemljišta. Šuma se javlja i kao snažan posredan ekološki činilac pod čijim uticajem nastaju velike promene osnovnih klimatskih činilaca – temperature vazduha, kretanje vazdušnih masa, ima veliki uticaj na mikroklimu – klimatske uslove u šumi i njenoj neposrednoj okolini. Čovek ne može značajno da utiče ili upravlja opštim klimatskim uslovima određenog geografskog kraja (makroklimom), tj. ne može da menja ukupnu količinu atmosferskog taloga, njihov raspored u toku godine itd. Ali, može da reguliše meteorološke pojave u unutrašnjosti šume i njenoj neposrednoj okolini, odnosno da utiče na mikroklimu.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*