Home » Ratarstvo » Plodored za soju

Plodored za soju

Iz knjige prof. dr Jovana Todorovića i dr. “Proizvodnja soje”

Bitan izbor predusjeva

Plodored predstavlja sistem biljne proizvodnje koji se na oranicama najviše praktikuje, a predstavlja pravilnu izmjenu usjeva, kako prostornu tako i vremensku, na površinama koje se obrađuju u svrhu dobijanja proizvoda. Problem plodoreda kod soje kod nas i u svijetu nije dovoljno proučavan pa mu je potrebno posvetiti posebnu pažnju. Za uvođenje plodoreda postoje biološki i agrotehnički razlozi:

1.1. Biološki razlozi uvođenja plodoreda kod soje su nešto tolerantniji odnos soje prema ponovljenoj sjetvi. Na to nas upućuju neki američki podaci koji navode da nakon 20 godina uzgoja soje u monokulturi u državi Ilinois nije utvrđen pad prinosa. Međutim, ova tvrdnja u kasnijim ispitivanjima je opovrgnuta. Naime, konstatovano je da u intenzivnoj proizvodnji ponovljena sjetva soje nije prihvatljiva zbog razvoja biljnih bolesti i štetnika pri čemu se prinos smanjuje ponekad i do 30%.

1.2. Agrotehnički razlozi uvođenja plodoreda ukazuju na održavanje povoljnog nivoa humusa i strukture zemljišta, racionalnije trošenje vode, različito ukorjenjivanje, bolje korišćenje biljnih hraniva i mogućnosti izvođenja obrade zemljišta prema zahtjevima dotične kulture – uvijek vodeći računa o obradi zemljišnog rizosfernog sloja.

Dobri predusjevi za soju su: strna žita, šećerna repa, kukuruz uz uslov optimalnog korišćenja triazina. Nepovoljni predusjevi su: suncokret i ozima uljana repica (zbog biljnih bolesti).

Soja kao i mnoge druge mahunjače je dobar predusjev za mnoge ratarske, povrtne i krmne kulture, zbog nagomilavanja azota u zemljištu, jakog – razvijenog korjenovog sistema, bolje eknomisanje vlagom, manja je zakorovljenost i sl.

Veoma važno, a neizbježno je naglasiti da soja kao predusjev ozimoj pšenici indirektno povećava prinos od 400 do 1.000 kh/ha što uveliko zavisi o formiranju aktivnih kvržica na korijenu soje. Prema rezultatima Sarića i sar. (1978) koji su u kontrolisanim uslovima ispitivali uticaj raznih predusjeva na formiranje kvržica i virulentnost sojeva Rhisobium japonicum, dokazali su da je najviše bilo kvržica tamo gdje je soji predusjev bila soja, a zatim konoplja, a manje ih je bilo iza kukuruza, lucerke i pšenice.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*