Home » Stočarstvo » Zelena masa i koncentrat

Zelena masa i koncentrat

Ljetna ishrana krava muzara

Snaga na usta ulazi

U ovom periodu ishrana se bazira na zelenim hranivima i taj period treba da traje što duže, jer se time dolazi do najjeftinijeg načina proizvodnje mlijeka. U našim uslovima je moguće da period ishrane sa zelenim stočnim hranivima traje od prve polovine aprila do polovine septembra, ukoliko se oranične površine planirano zasijavaju određenim krmnim kulturama. U toku ljetnog perioda krave mogu dobijati zelenu masu po redosljedu pristizanja: kukuruznu silažu, sijeno lucerke, silirano zrno visoko vlažnog kukuruza i dopunsku smješu koncentrata. Kao mogući izbori zelene mase za ishranu krava koriste se: ozime mješavine (ozima raž sa grahoricom ili graškom, ozima raž i uljana repica), proljećne mješavine, stočni kelj, krmni sirak, stočna repa, lucerka, kukuruz, glave, list i sirovi rezanci šećerene repe.

Svuda gdje postoji mogućnost treba koristiti pašnjake. Dobar pašnjak omogućava da krava koristeći samo tu hranu proizvede 10 do 12 litara mlijeka dnevno. Ukoliko su njene proizvodne mogućnosti veće, onda za svaki naredni litar mlijeka treba dodati 0,4 kg koncentrata.

Zelena masa proizvedena na oranicama treba da bude što raznovrsnija.  Moguće je koristiti razne kombinacije hraniva, ali je poželjno da u obroku lucerka čini jednu trećinu a dvije trećine sve ostale komponente. Zelena masa i koncentrati u ishrani predstavljaju jednu cjelinu i kao takvi se sastavljaju u obrok.

Postoji još niz hraniva i kombinacija, ali ih treba planirati imajući u vidu vrijeme sjetve i košenja.

Pašnjake treba čuvati i njegovati, a prije korišćenja u sezoni dobro je odstraniti zaostale predmete koji bi mogli da nanesu povrede životinjama. Poželjno je napraviti nadstrešnicu da se krave mogu skloniti za vrijeme pljuskova ili jakog sunca. Pokošena masa ne smije biti zaprljana zemljom, niti se smije ostaviti u otkosu na suncu da vene. Mora se davati zelena, neposredno poslije košenja, a ne uvela.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*