Home » Pčelarstvo » Posebna pažnja ekološkom pčelarenju

Posebna pažnja ekološkom pčelarenju

Iz rada Udruženja pčelara „Kneževo“ iz Kneževa
  • Postoje vrlo povoljni uslovi za ekološko pčelarenje i pčelari iz Kneževa su voljni da ih iskoriste
  • Prvi put će se 19. avgusta organizovati manifestacija „Sajam meda i pčelarstva u Kneževu 2010. godine“
  • Nastavlja se uspješna saradnja sa Međunarodnom organizacijom „World Vision“ u okviru programa „Razvoj pčelarstva u sjeverozapadnoj Bosni“

Programom rada i aktivnosti Udruženja pčelara „Kneževo“ iz Kneževa, koji je usvojen na redovnoj sjednici Skupštine, predviđen je nastavak daljih aktivnosti na inteziviranju razvoja na području opštine Kneževo, sa ciljem optimalnog razvoja pčelarstva kao jedne od najperspektivnijih poljoprivrednih djelatnosti u ovom kraju, kako bi se obezbijedili bolji socijalni uslovi za seoska domaćinstva te nezaposlene žene i omladinu.

Marinko Ćelić

– Posebno će se raditi na stvaranju i obezbjeđenju ekološki prihvatljivih uslova za razvoj ekološkog pčelarstva i proizvodnju ekološki prihvatljivih pčelinjih proizvoda – kaže Marinko Čelić, predsjednik Udruženja. – Stavićemo u funkciju ručnu presu za satne osnove, te tako obezbijediti jedan od najvažnijih koraka u proizvodnji satnih osnova od vlastitog nezagađenog voska. Ujedno je neophodno stvoriti uslove za lakši pristup i snabdijevanje pčelara opremom i materijalima neophodnim za bavljenje ekološkim pčelarenjem, a pojedincima i porodicama, koje će se baviti pčelarstvom kao osnovnom ili pretežnom djelatnošću, stvaraćemo uslove za ekonomsku isplativost ove djelatnosti.

Po negovim riječima, za ekološko pčelarenje postoje veoma povoljni uslovi jer se radi o području koje je geografski izolovano i ekološki prihvatljivoj sredini koja se neće zagađivati hemijskim otrovima. Čak pedesetak članova Udruženja zainteresovano je za ekološko pčelarenje. Sigurno će im pomoći i njihovo udruženje koje je stvorilo lijepe uslove za rad – opremljena kancelarija, aktivno rukovodstvo, organizovana i kontinuirana edukacija članova…

U 2010. godini planirano je da se sačini kvalitetna evidencija pčealra i učlane u Udruženje svi pčelari koji su do sada bili mimo svoje organizacije, zatim, da se preko lokalne zajednice i njenih organa obezbijedi uvođenje više reda u pčelarenje na području opštine Kneževo. Pčelari ovog kraja će u granicama svojih mogućnosti učestvovati i u radu regionalnog i Saveza udruženja pčelara Republike Srpske, a pokloniće se odgovarajuća pažnja svestranijoj saradnji sa drugim udruženjima pčelara i međunarodnim organizacijama koje rade na unapređenju pčelarstva i ekologije. Ove godine prvi put će se organizovati Sajam meda i pčelarstva i to 19. avgusta na vjerski praznik Preobraženje Gospodnje, a u planu su i tradicionalna druženja pčelara na pčelinjacima i to jedanput mjesečno od aprila do septembra. Na tim druženjima će se kao i ranijih godina organizovati predavanja na kojima će se naći aktuelne pčelarske teme. U cilju približavanja pčelarstva mladoj populaciji u školama će se organizovati takmičenja učenika na temu „Dok je pčela i cvijeta, biće i svijeta“, a prosvjetni radnici će više raditi na edukaciji učenika iz pčelarstva. Planiraju se i posjete pčelarskim sajmovima i izložbama sa akcentom na „Tašmajdan 2010“. Udruženje pčelara će se angažovati i na ostvarivanju podsticaja kako iz opštinskih tako i iz republičkih izvora. Planirano je, nadalje, da se pripremi i dostavi zahtjev resornom ministarstvu za sticanje statusa Udruženja sa posebnim interesom.

———————

RUKOVODSTVO
Predsjednik Skupštine: Mirko Dukić; Predsjednik Upravnog odbora: Marinko Ćelić; Blagajnik: Živorad Pelengić; Upravni odbor: Marinko Ćelić, Milovan Borojević, Mirko Mirjanić, Marijan Solarević i Ostoja Barišić; Nadzorni odbor: Ostoja Bojić, Milan Vujančić i Nebojša Borojević; Stručni savjet: Mirko Dukić, Vladimir Dukić, Anđelko Hrvaćanin i Nebojša Vuković; Počasni član: Vladimir Dukić.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*