Home » Lov » Osam i po decenija organizovanog lovstva u Bosni i Hercegovini

Osam i po decenija organizovanog lovstva u Bosni i Hercegovini

Veliki jubilej

Na posljednjoj sjednici Upravnog odbora Saveza lovačkih organizacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu raspravljalo se i o obilježavanju velikog jubileja – osamdeset pet godina od konstituisanja Saveza. Jubilej će se obilježiti čitavim nizom prigodnih manifestacija sa naglaskom na radne i aktivnosti vezane za edukaciju kadrova u lovstvu. Pored održavanja svečane sjednice na kojoj će se odati priznanja institucijama i pojedincima zaslužnim za razvoj lovstva u Bosni i Hercegovini, izdaće se monografija, organizovaće se okrugli stolovi i dr.

Prvih godina poslije završetka Prvog svjetskog rata lovstvo u Bosni i Hercegovini je zapalo u krizu. Da bi se prevazišle nastale teškoće lovci počinju da se organizuju u sreska lovačka društva. Najveći broj njih zaživio je između 1920. i 1922. godine. Kako ni sreska lovačka društva u svom radu velikom većinom nisu uspijevala, osnovan je po uzoru na druge pokrajine 1925. godine Savez lovačkih društava Bosne i Hercegovine. U Savez je učlanjeno 17 sreskih lovačkih društava sa 2.451 redovnim članom. Savez je odmah postao član središnje uprave Saveza lovačkih udruženja u Kraljevini SHS u Beogradu. Središnja uprava je namjeravala izboriti se za oslobađanje od carina pri uvozu lovačkih potrepština i snabdijevati lovačka društva jeftinijim i dobrim lovačkim priborom.

Godine 1926. „Jugoslovenski list“ u broju 11. od 15. januara, između ostalog, piše:

– Savez je već dosada posredovao kod ministarstva, velikih župana i direkcije šuma i rudnika u prilog svojih članova. Na Zagrebačkom kongresu uspio je da su u rezoluciju primljeni najvažniji naši zahtjevi, kao obustava davanja oružnih listova za lovačke puške nelovcima, izdavanje lovačkih dozvola samo članovima Saveza sreskih lovačkih društava (što je na teritoriji vojvođanskog Saveza već postignuto), popust na željeznicama i povišenje nagrada za tamanjenje vukova na 400 dinara, odnosno na 500 dinara…

… Lovstvo u našoj pokrajini bila je dosada domena bez gospodara, stoga se nije poštivao ni lovni zakon ni naredbe o izdavanju lovačkog oružja, a želje lovaca nisu se nikako uzimale u obzir, dapače na mnogim mjestima radilo se baš protivno. Sada je stav Saveza i središnje uprave, da se toj anariji već jednom učini kraj. Stoga očekujemo, da će se lovačka društva organizovati i u onim srezovima i u ispostavama, gdje ih još nema, pa će se sva lovačka društva pristupiti Savezu, da Savez postane uistinu reprezent svih lovaca naše pokrajine i da dobije dovoljno i moralne i materijalne snage, kako bi mogao svoj program do kraja izvesti. Ne dođe li do toga, onda je naše lovstvo osuđeno na propast.

Ovaj citat najljepše ilustruje u kakvom vremenu i kakvim prilikama je nastao Savez sreskih lovačkih društava Bosne i Hercegovine prije 85 godina i šta mu je bila preokupacija prvih godina postojanja i rada.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*