Home » Lov » Vodič kroz lovišta (i prošlost)

Vodič kroz lovišta (i prošlost)

Pripremljeno na osnovu opširnijeg stručnog rada mr Živka Rapajića (Šumarski fakultet Sarajevo)

Prvi zvanični podaci o izdvojenim lovištima na području Bosne i Hercegovine potiče iz 1893. godine. Tada je, naime oficir Ferdinand fon Laska, u svojstvu savjetnika za lovstvo, završio svoj obilazak većeg dijela BiH i podnio svoj izvještaj sa prijedlozima šta treba učiniti da bi se prilike u lovstvu poboljšale. Među ostalim prijedlozima se nalazio i prijedlog o obrazovanju više lovišta na najinteresantnijim područjima.

Duga istorija lova

Duga istorija lova

Zaštićeno područje Kruščica kod Travnika je osnovano još 1893. godine i prostiralo se na planine Vranicu, Zec, Kruščicu i Štit, u ukupnoj površini od 21.530 hektara. U njemu je u to vrijeme bila osnovna divljač divokoza, srne, divlje svinje, medvjedi, zečevi, veliki tetrijeb, lještarke, ali se pominje i znatan broj vukova, lisica, orlova, supova i jastrebova. Već u početku njegovog postojanja građeni su objekti za boravak lovočuvara i lovaca. Lovište u nešto izmijenjenim granicama egzistira i danas.

Zaštićeno područje Čvrsnica sa površinom od 32.652 hektara koje je obuhvatalo Muharnicu, Plasu, Divu Grabovicu i Čvrsnicu i zaštićeno područje Prenj uključujući i nevesinjsku Crnu Goru. Osnovna divljač je ista kao i kod Kruščice uključujući i ljepoticu krša – jarebicu kamenjarku kao i divokozu. Kasnije se često ovo područje pominje i pod nazivom Prenj.

Tjentište

Tjentište

Iste, 1893. godine se osniva i zaštićeno područje Tjentište. Tada je obuhvatalo područje masiva Maglić, Volujak, Vučevo, Zelengora, Radomišlje, Treskavac, Husad i Orlovac, na površini od oko 43.220 hektara. U njemu je zastupljena sva divljač navedena u prethodnim lovištima. Krajem pretprošlog vijeka je bilježeno i postojanje malog tetrijeba – ruževca, koji je kasnije nestao. Sredinom šezdesetih, ovaj prostor, nazvan lovištem Zelengora, postaje dio zaštićenog područja „Sutjeska“ i postaje Nacionalnim parkom pod zaštitom države.

Zaštićeno područje „Bjelašnica“ se takođe 1893. godine osniva na području istoimene planine na potezu od Hranisave, preko Igmana do Presjenice, u površini od oko 41.450 hektara. U to vrijeme je taj lokalitet bio atraktivan zbog blizine Sarajeva, ali je upravo ta blizina uticala na osiromašenje broja životinjskih vrsta.

Nekoliko godina kasnije, 1897. je osnovano zaštitno područje Hrbljine na površini od oko 64.920 hektara i obuhvatalo je masive Čardaka, Đuleda, Vitoroga, Hrbljine, Kujača, Malovana i Brljuša. Osnovna divljač u njemu su bile sve vrste o kojim je bilo riječi izuzev divlje svinje, a posebno je obilovalo malim tetrijebom – ruževcem (turlukanom) i sa velikim tetrijebom (gluhanom). Nažalost, vremenom je, najviše zbog ljudskog javašluka, ovo lovište nepovratno otišlo u istoriju.

Ipak, sa druge strane, je stvoren veliki broj novih lovišta, prije svega za nizinsku divljač, gdje fazani, poljske jarebice i zečevi, predstavljaju okosnicu gazdovanja. To su lijepa lovišta u okolini Novog Grada, Kostajnice, Dubice, Prijedora, Gradiške, Prnjavora, Broda, Šamca, Modriče, Doboja, Brčkog, Janje i Bijeljine.

Na ova područja se nastavljaju brežuljkasta lovišta u kojim se javlja uz zečeve i fazane sve veći broj srneće divljači i divljih svinja. To su lovišta brdskog dijela oko Novog Grada, Krupe, Sanskog Mosta, Banjaluke, Doboja, Tuzle i Zvornika. Idući prema jugu nailazi se na planinske masive obrasle šumom, sa dosta livada i pašnjaka, kao stvorenim za lov, sa značajnim brojem divljih svinja, medvjeda, a na nekim dijelovima divokoze i veliki tetrijeb. Među ovim regionima ističu se Kamenica kod Višegrada, Sušica i Javor kod Srebrenice, a značajno je i pomenuti močvarno lovište Bardača kod Srbca.

Sve ovo navedeno jasno govori da je naše područje bogato lovištima i divljači i da je na lovcima i prije svega državnim organima da ta lovišta čuvaju i obogaćuju.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*