Home » Stočarstvo » Potpunije pražnjenje vimena

Potpunije pražnjenje vimena

Postavlja se pitanje opravdanosti ishrane krava za vrijeme muže. Postoje razlozi i za i protiv. Oni koji su protiv opravdavaju to time da se prilikom hranjenja podiže dosta prašine što doprinosi kontaminaciji mlijeka. Takođe tvrde da visokoproduktivne krave ne mogu da pojedu veću količinu koncentrata, a da pri tome ne zadrže ostala, manje produktivna grla, pri grupnom izlasku s muže. Međutim, drugi navode da krave mogu u prosjeku da pojedu oko pola kilograma peletirane hrane u minuti. Ako se grla nalaze u prosjeku oko 12 minuta na muži, znači da mogu da pojedu i do sedam kilograma zrnaste hrane u toku jedne muže, što predstavlja veći dio koncentrovanog obroka po jednom hranjenju. Hranjenjem krava u toku muže smanjuju se troškovi ishrane, a posredno doprinosi boljem zdravstvenom stanju i reproduktivnim osobinama mliječnih grla.

Utvrđeno je da hranjenje tokom muže povećava proizvodnju mlijeka, skraćuje vrijeme muže i povećava protok mlijeka. Efekat se naročito primjećuje za vrijeme jutarnje muže.

Prilikom ishrane krava u toku muže koncentratima i kabastom hranom, mnogo više efekta su dali obroci sa koncentrovanom hranom.

Higijena najbitnija

Higijena najbitnija

Postupak pranja i brisanja vimena ne bi trebalo da traje duže od jednog minuta. Tako se obezbjeđuje pravilno izbacivanje mlijeka, a posredno smanjuje oštećenje sisa. Vremenski razmak od dva minuta između predstimulacije i početka muže, smanjuje koncentraciju oksitocina, a povećava količinu rezidualnog mlijeka. Stimulacija samo jedne sise je dovoljna da omogući oslobađanje potrebne količine oksitocina koji doprinosi maksimalnom izbacivanju mlijeka.

Domuzivanje povećava proizvodnju mlijeka i mlječne masti i time mogu da se kompenzuju nedostaci učinjeni za vrijeme pripremnih radnji. Stimulacija pred mužu povećava količinu mlijeka i sadržaj mlječne masti za dva posto, a domuzivanjem se ostvaruje veća proizvodnja mlijeka za sedam i sadržaja mlječne masti za tri odsto.

Krave su vrlo osjetljive na promjene. Osjete čak i kada se promjeni osoba koja ih muze i brine o njima. Zato je bitno ostvariti komfornu i mirnu atmosferu jer je i to bitno za dobijanje veće količine mlijeka.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*