Home » Stočarstvo » Vlašićka ovca pramenka

Vlašićka ovca pramenka

Pramenka je ovca kombinovanih proizvodnih svojstava (meso – mlijeko – vuna). Živa mjera ovaca se kreće između 25 i 55, a ovnova između 35 i 80 kg. Proizvodnja mlijeka je realtivno mala, a znatno varira između sojeva (od 40-100 litara i više u laktaciji od 6 mjeseci) i zavisi takođe od ishrane. Težina runa u prosjeku iznosi 1,4 kg. Boja runa je najčešće bijela, mada kod nekih sojeva može biti mrko pa i crno. Plodnost pramenke je relativno dobra. Od 100 ojagnjenih ovaca dobije se 100 – 110 jagnjadi. Porođajna težina jagnjadi je između 2 i 4 kg, zavisi od soja i nivoa ishrane majki. Jagnjad su otporna, a mortalitet  nizak.

Pramenka
Pramenka

U Bosni i Hercegovini postoji određeni broj sojeva pramenke, koji su nastali u različitim klimatskim i ishrambenim uslovima. Imena su dobijali obično prema području postanka, planini i slično.

Ova ovca se obično gaji u regionu Travnika i to posebno u području Vlašića (po kome je dobila ime), na nadmorskoj visini od 800 – 1200 metara. Vlašićka ovca spada među najkrupnije sojeve grube pramenke. Visina grebena odraslih ovaca iznosi 65 – 67, a ovnova 72 – 74 cm. Tjelesna masa ovaca je 45 kg, a ovnova 60 – 65 kg. Ukupna proizvodnja mlijeka varira od 70 – 100 litara po ovci (što zavisi od ishrane i faktora spoqne sredine). Godišnja proizvodnja vune po ovci iznosi oko 1,5, a po ovnu oko 2 kg.

Plodnost ovaca se kreće od 103 -105%. Ovce su kasnostasne. Porast završava u četvrtoj godini života, a dviske ulaze u priplod u starosti sa 18 – 19 mjeseci. Spada u grupu dugorepih ovaca. Ovnovi, a i dobar dio ovaca, imaju dobro razvijene rogove.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*